CECT手机
 当前位置:普信网 > 产品大全 > 手机 > CECT手机
 • 手机类型:音乐手机,拍照手机,时尚手机
 • 外观设计:直板
 • 网络模式:CDMA
 • 输入方式:键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥450
2009-10
 • 手机类型:时尚手机
 • 外观设计:直板
 • 网络模式:GSM
 • 输入方式:键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥850
2009-06
 • 手机类型:时尚手机
 • 外观设计:直板
 • 网络模式:GSM
 • 输入方式:手写+键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥480
2009-06
 • 手机类型:时尚手机
 • 外观设计:直板
 • 网络模式:GSM
 • 输入方式:键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥2880
2009-06
 • 手机类型:时尚手机
 • 外观设计:直板
 • 网络模式:GSM
 • 输入方式:手写
 • 网络类型:单卡单模
¥499
2009-06
 • 手机类型:时尚手机
 • 外观设计:直板
 • 网络模式:GSM
 • 输入方式:手写+键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥3680
2009-06
 • 手机类型:时尚手机
 • 外观设计:直板
 • 输入方式:手写
 • 网络类型:单卡单模
¥450
2009-06
 • 手机类型:时尚手机
 • 外观设计:直板
 • 网络模式:GSM
 • 输入方式:键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥350
2009-06
 • 手机类型:商务手机
 • 外观设计:直板
 • 输入方式:手写+键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥599
2009-06
 • 手机类型:时尚手机
 • 外观设计:直板
 • 网络模式:GSM
 • 输入方式:手写+键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥580
2009-06
 • 手机类型:商务手机
 • 外观设计:滑盖
 • 网络模式:GSM
 • 输入方式:手写
 • 网络类型:单卡单模
¥1700
2009-05
 • 手机类型:时尚手机
 • 外观设计:直板
 • 输入方式:键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥460
2009-03
 • 手机类型:商务手机
 • 外观设计:直板
 • 输入方式:手写+键盘
 • 网络类型:单卡单模

2008-11
 • 手机类型:商务手机
 • 外观设计:直板
 • 网络模式:GSM
 • 输入方式:键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥639
2008-11
 • 手机类型:商务手机
 • 外观设计:直板
 • 输入方式:键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥712
2008-11
 • 手机类型:商务手机
 • 外观设计:直板
 • 输入方式:手写+键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥424
2008-10
 • 手机类型:商务手机
 • 外观设计:直板
 • 输入方式:手写+键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥599
2008-10
 • 手机类型:时尚手机
 • 外观设计:直板
 • 网络模式:GSM
 • 输入方式:键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥699
2008-10
 • 手机类型:智能手机
 • 外观设计:直板
 • 操作系统:WindowsMobile 6.0 Standard
 • 网络模式:CDMA
 • 输入方式:手写+键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥730
2008-10
 • 手机类型:商务手机
 • 外观设计:直板
 • 输入方式:手写+键盘
 • 网络类型:单卡单模
¥489
2008-08