Alienware笔记本
 • 产品类型:家用
 • 产品定位:游戏影音本,家庭娱乐本
 • 屏幕比例:16:10
 • 屏幕尺寸:18.4英寸
 • CPU型号:Intel 酷睿i7 3740QM
¥3
2012-09
 • 产品类型:家用
 • 产品定位:游戏影音本,家庭娱乐本
 • 屏幕比例:16:9
 • 屏幕尺寸:17.3英寸
 • CPU型号:Intel 酷睿i7 3840QM
¥2
2012-09
 • 产品类型:家用
 • 产品定位:游戏影音本,家庭娱乐本
 • 屏幕比例:16:9
 • 屏幕尺寸:17.3英寸
 • CPU型号:Intel 酷睿i7 3740QM
¥20000
2012-09
 • 产品类型:家用
 • 产品定位:游戏影音本
 • 屏幕比例:16:9
 • 屏幕尺寸:14英寸
 • CPU型号:Intel 酷睿i5 3210M
¥1
2012-09
 • 产品类型:家用
 • 产品定位:游戏影音本,家庭娱乐本
 • 屏幕比例:16:9
 • 屏幕尺寸:17.3英寸
 • CPU型号:Intel 酷睿i7 3630QM
¥2
2012-09
 • 产品类型:家用
 • 产品定位:游戏影音本
 • 屏幕比例:16:9
 • 屏幕尺寸:14英寸
 • CPU型号:Intel 酷睿i7 3740QM
¥2
2012-09
 • 产品类型:家用
 • 产品定位:游戏影音本,家庭娱乐本
 • 屏幕比例:16:9
 • 屏幕尺寸:18.4英寸
 • CPU型号:Intel 酷睿i7 3920XM

2012-07
 • 产品类型:家用
 • 产品定位:游戏影音本,3D笔记本
 • 屏幕比例:16:10
 • 屏幕尺寸:17.3英寸
 • CPU型号:Intel 酷睿i7 2760QM
¥2
2012-04
 • 产品类型:家用
 • 产品定位:游戏影音本
 • 屏幕比例:16:9
 • 屏幕尺寸:11.6英寸
 • CPU型号:Intel 酷睿i7 2637M
¥1
2011-12
 • 产品类型:家用
 • 产品定位:游戏影音本
 • 屏幕比例:16:9
 • 屏幕尺寸:17英寸

2011-02
 • 产品类型:家用
 • 产品定位:游戏影音本
 • 屏幕比例:16:9
 • 屏幕尺寸:15.6英寸

2011-01