A.O.史密斯笔记本
 • 产品类型:家用
 • 产品定位:全能学生本
 • 屏幕比例:宽屏16:9
 • 屏幕尺寸:12.1英寸
 • CPU型号:Intel 奔腾双核 ULV SU4100
¥3999
2011-04
 • 产品类型:商用
 • 屏幕比例:宽屏16:9
 • 屏幕尺寸:14英寸
 • CPU型号:Intel 酷睿i5 460M
¥5499
2011-04
 • 产品类型:商用
 • 屏幕比例:宽屏16:9
 • 屏幕尺寸:14英寸
 • CPU型号:Intel 酷睿i5 460M
¥7199
2011-04